SIX autorizados en Galicia para a Xestión de aceites industriais

O Real Decreto 679/2006, do 2 de xuño, polo que se regula a xestión dos aceites industriais usados establece que os sistemas integrados de xestión deben ser autorizados polas comunidades autónomas nas que se implanten territorialmente.

Mediante resolucións ditadas pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, foron autorizados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia os seguintes sistemas integrados de xestión de aceites industriais:

Estes sistemas integrados de xestión encárganse da xestión dos aceites industriais usados recollidos na comunidade.

SIGAUS Teléfono: 91 799 15 51 Fax: 91 799 15 52 SIGPI Teléfono: 91 724 01 64 Fax: 91 724 02 09