Produción e xestión de residuos perigosos

Información sobre a produción e xestión de residuos perigosos

Produción

Produtor de residuos perigosos

Calquera persoa física ou xurídica cuxa actividade, excluída a derivada do consumo doméstico, produza residuos ou que efectúe operacións de tratamento previo, de mestura, ou doutro tipo que ocasionen un cambio de natureza ou de composición deses residuos, será considerado produtor de residuos.

Terán tamén carácter de produtor de residuos, o importador ou adquirinte de residuos en calquera Estado membro da Unión Europea.

Son produtores de residuos perigosos aqueles que xeren ou importen residuos perigosos e aquelas actividades que xeren ou importen produtos que polo seu uso poderán dar lugar a residuos perigosos.

Pequeno produtor de residuos perigosos

Os produtores que xeren ou que importen menos de 10.000 kg ao ano de residuos perigosos, poden adquirir o carácter de pequeno produtor de residuos perigosos mediante a súa inscrición no rexistro correspondente.

A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental poderá denegarlles ou autorizarlles a inscrición no rexistro a produtores que non alcancen ou que superen a cantidade de residuos sinalada, en atención ao risco destes para a saúde humana, os recursos naturais e o ambiente.

Obrigas dos produtores e/ou posuidores de residuos perigosos

 • Estar inscritos no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia.
 • Separar adecuadamente e non mesturar os residuos perigosos.
 • Envasar e etiquetar os recipientes que conteñan residuos perigosos na forma establecida regulamentariamente na sección 2ª do Real decreto 833/1988.
 • Almacenar os residuos para a súa xestión posterior en zonas debidamente autorizadas. O tempo de almacenamento non poderá exceder de seis meses.
 • Levar rexistro dos residuos perigosos producidos ou importados e o destino destes.
 • Presentar a declaración anual de residuos.
 • Xestionar os residuos que produce ou posúe por medio dun xestor autorizado.
 • Elaborar un estudio de minimización de residuos perigosos.
 • Informar de inmediato á Consellería de Medio Ambiente no caso de desaparición, perda ou escape de residuos perigosos.
 • En xeral, todas aquelas que se deriven da Lei 10/1998 , do Real Decreto 833/1988 e das respectivas autorizacións.

Os pequenos produtores de residuos perigosos NON están obrigados a:

 • Presentar a declaración anual de produtores de residuos perigosos.
 • Presentar o estudo de minimización de residuos.

Xestión

Obrigas dos xestores de residuos perigosos

 • Contestar, no prazo máximo dun mes, a solicitude de admisión de residuos perigosos presentada polos produtores.
 • Formalizar no documento de control e seguimento a transferencia de titularidade dos residuos á recepción destes.
 • Levar un rexistro de todas as operacións de xestión de residuos nas que interveña, no que figuren os datos que se indican no artigo 37 do R. D. 833/1988.
 • Presentar, antes do día 1 de marzo de cada ano, a memoria anual de actividades.
 • En xeral, todas aquelas que se deriven da Lei 10/1998, do Real decreto 833/1988 e das respectivas autorizacións, sen prexuízo doutras obrigas establecidas na lexislación vixente.