Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
828392af-be8d-4cbc-b8ed-964f2af53b62 ORDE do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia. 26-11-2018 14-12-2018
8f1f47cd-b27d-4cca-9922-d00d4ddfb735 Medidas del Tratado Antártico adoptadas en la XXXVIII Reunión Consultiva de dicho Tratado, celebrada en Sofía del 1 al 10 de junio de 2015. 01-06-2015 14-12-2018
41cbaee1-3a52-4fe8-8f44-a64ac34a0690 DECRETO 211/2018, do 3 de decembro, do Goberno de Aragón, polo que se aproba a Directriz Especial de Ordenación Territorial do Camiño de Santiago-Camiño Francés ao seu paso por Aragón. 03-12-2018 14-12-2018
f47e50d3-77c7-4916-80f5-456620bc58f6 Resolución do 13 de novembro de 2018, da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica o Convenio coa Xunta de Galicia, para o control, análise de toxicidade e identificación de especies das proliferacións masivas de cianobacterias en encoros e masas de auga das concas hidrográficas dos ríos Miño e Limia. 13-11-2018 14-12-2018
941864b8-7647-44c8-892f-fc5e8bc79262 Corrección de errores del Reglamento (CE) Nº 552/2009 de la Comisión, de 22 de junio de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII 22-06-2009 14-12-2018
80640d8a-d356-4d12-b77d-95269df974b8 REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2018/1981 DA COMISIÓN do 13 de decembro de 2018 polo que se renova a aprobación dos compostos de cobre como substancias activas candidatas á substitución de conformidade co Regulamento (CE) Nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios, e modifícase o anexo do Regulamento de Execución (UE) Nº 540/2011 da Comisión. 13-12-2018 14-12-2018
76b35110-e775-40d3-85a1-9a6198ef2b24 ORDE do 5 de decembro de 2018 pola que se regula a pesca da lamprea nas pesqueiras do río Ulla e se fixan o período e as condicións para presentar as solicitudes para o ano 2019. 05-12-2018 13-12-2018
ea7da6ca-b8c1-4ea8-b61c-d0d08634267e Ordenanza reguladora da limpeza de terreos, da xestión da biomasa e das distancias de plantación para a prevención e defensa contra incendios forestais do Concello de Mondariz 13-12-2018 13-12-2018
bb41e239-e115-4b11-9bed-c954bdb7f59e REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2018/1967 DA COMISIÓN do 12 de decembro de 2018 que modifica o Regulamento (UE) nº 37/2010 para clasificar a substancia paromomicina no que respecta ao seu límite máximo de residuos 12-12-2018 13-12-2018
33118c56-5882-4412-8877-b50a268feda7 Corrección de erros do Decreto 69/2018, do 2 de outubro, polo que se establecen as normas para a ordenación e rexistro de explotacións gandeiras e núcleos zoolóxicos en Castilla-La Mancha. 02-10-2018 13-12-2018