Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
2857975a-e101-43c0-9fb6-59a1755bcd31 ANUNCIO do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación avícola, ata 76.751 polos de engorda, na parroquia de Lama Má, no concello de Baños de Molgas (Ourense) (expediente 2019/0013). 04-10-2019 17-10-2019
ba1a9f43-9ff6-429b-9daa-8260513b24e1 Corrección de erros do Regulamento (UE) 2018/1832 da Comisión, do 5 de novembro de 2018, polo que se modifican a Directiva 2007/46/CE do Parlamento Europeo e do Congreso, o Regulamento (CE) non 692/2008 da Comisión e o Regulamento (UE) 2017/1151 da Comisión a fin de mellorar os ensaios e os procedementos de homologación de tipo no concernente ás emisións aplicables a turismos e vehículos comerciais lixeiros, en particular os que se refiren á conformidade en circulación e ás emisións en condicións reais de condución, e polo que se introducen dispositivos para a monitoraxe do consumo de combustible e enerxía eléctrica 05-11-2018 16-10-2019
14dfc8a9-5055-4de4-88bc-23a7e10794b5 Marco de Asociación Estratéxica entre o Goberno do Reino de España e o Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento 2019-2021, feito en Nova York o 22 de setembro de 2019. 22-09-2019 16-10-2019
625c9584-c0ed-4b27-85ef-06d77cabb6f6 DECISIÓN (UE) 2019/1719 DO CONSELLO do 8 de xullo de 2019 relativa á posición que se ha de adoptar en nome da Unión Europea na décimo oitava reunión da Conferencia das Partes na Convención sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas de Fauna e Flora Silvestres (CP18 da CITES) 08-07-2019 16-10-2019
4cce16cf-d74c-4f32-9a4c-7a3cf4bfbda7 Orde TEC/1023/2019, do 10 de outubro, pola que se establece a data a partir da cal será esixible a constitución da garantía financeira obrigatoria para as actividades do anexo III da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de Responsabilidade Ambiental, clasificadas como nivel de prioridade 3, mediante Orde ARM/1783/2011, do 22 de xuño. 10-10-2019 15-10-2019
1f1c1645-d200-46c6-95cd-a34a2b7131f8 ORDE do 19 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións en materia de sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento MR465A). 19-09-2019 15-10-2019
1f516bcb-18a5-41eb-9640-f502b8d77623 ANUNCIO do 1 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade ás resolucións das modificacións non substanciais das autorizacións ambientais integradas. 01-10-2019 14-10-2019
5bafd7e8-d12d-4ae0-88f0-250ae225528f REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1702 DA COMISIÓN do 1 de agosto de 2019 polo que se completa o Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello establecendo unha lista de pragas prioritarias 01-08-2019 11-10-2019
a7930b6c-332d-4a46-be4a-e61a02c455ec REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/1701 DA COMISIÓN do 23 de xullo de 2019 polo que se modifican os anexos I e V do Regulamento (UE) nº 649/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á exportación e importación de produtos químicos perigosos 23-07-2019 11-10-2019
7375d84a-1df9-4135-86a5-a6231f4a3aff Resolución do 24 de setembro de 2019, da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., pola que se publica o Convenio co Concello de Parada de Sil, para o financiamento, execución e entrega das obras do proxecto de consolidación, reparación e mellora da capacidade de desaugadoiro da ponte de Conceliñas sobre o río Mao, en Parada de Sil (Ourense). 24-09-2019 11-10-2019