Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
53d52f74-c65f-49bf-a524-857365c15b72 Orde APA/561/2019, do 17 de maio, pola que se corrixen erros na Orde APA/511/2019, do 26 de abril, por a que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación práctica para titulados universitarios, en distintas materias do ámbito do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e os seus Organismos Autónomos. 17-05-2019 24-05-2019
6cdf0bc0-399e-4c2a-831e-4b53a75ff8ef Regulamento Delegado (UE) 2019/839 da Comisión, do 7 de marzo de 2019, polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 540/2014 do Parlamento Europeo e do Consello sobre o nivel sonoro dos vehículos de motor e dos sistemas silenciadores de recambio (Texto pertinente a efectos do EEE.) 07-03-2019 24-05-2019
4c1c1e98-93a0-4ad9-b8be-a18c05f6c6e6 Decisión (UE) 2019/847 da Comisión, do 15 de maio de 2019, relativa á iniciativa cidadá proposta baixo o título de «Salvemos ás abellas! Protección da biodiversidade e mellora dos hábitats dos insectos en Europa» (notificada co número C(2019) 3800) 15-05-2019 24-05-2019
3253dffa-cce6-4c6c-a30c-9bd85c32d04c ORDE do 13 de maio de 2019 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2019 (códigos de procedemento MR506A e MR506B). 13-05-2019 24-05-2019
f221f3a0-3401-46fe-98fd-ebc5c32316e2 Resolución do 6 de maio de 2019, da Consellería de infraestruturas, Ordenación do Territorio e Medio Ambiente, pola que se modifica erro no anexo I do Plan de Caza das Reservas Rexionais de Caza para a tempada 2019-2020 06-05-2019 23-05-2019
16e02306-054e-4d5c-b7b5-8e22501247e9 ORDE do 20 de maio de 2019 pola que se establece a Época de Perigo Alto de incendios forestais do Plan INFOEX, regúlase o uso do lume e as actividades que poidan provocar incendios durante a devandita época en o ano 2019. 20-05-2019 23-05-2019
79d7cff1-87ff-46c6-9a39-a92fca8bfeaf ANUNCIO do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de instalacións de xestión de chatarra (VFU) no polígono industrial de Mos, no concello de Mos (clave 2018/0157) 29-04-2019 22-05-2019
db53e9c4-7253-4615-82e9-0c1fc495bf7a ANUNCIO do 17 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do centro xestor de vehículos ao final da súa vida útil, no parque empresarial de Quiroga, concello de Quiroga (clave 2018/0239) 17-04-2019 22-05-2019
258622d5-34a2-48a1-9976-efe0e5effd87 ANUNCIO do 24 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Negrelos, no concello de Rodeiro (clave 2018/0253) 24-04-2019 22-05-2019
b4074f73-5db7-4efb-9370-4b3ea03c4d26 ANUNCIO do 25 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela nas parroquias de Adai e Vileiriz, no concello do Páramo (clave 2019/0001) 25-04-2019 22-05-2019