Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
b1d73527-98b8-44a1-b765-6008ff9ec9a8 CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A). 28-12-2018 21-02-2019
6c108e9a-d1e5-48dc-bd4a-01960ca7a001 RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para levar a cabo actividades de formación continua na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o ano 2019. 07-02-2019 21-02-2019
971a6585-7536-41ea-9d38-54c18c9ab766 Lei 8/2019, do 19 de febreiro, de residuos e solos contaminados das Illes Balears 19-02-2019 21-02-2019
6ff754a8-5e2a-4a4d-b28e-77bb8f589eaf REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/290 DA COMISIÓN do 19 de febreiro de 2019 polo que se establece o formato para a inscrición no rexistro e para a presentación de informes dos produtores de aparellos eléctricos e electrónicos ao rexistro 19-02-2019 20-02-2019
7e445270-e329-41a0-ad5e-521a3a18aaee Resolución do 6 de febreiro de 2019, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se declaran zonas sensibles nas concas intercomunitarias. 06-02-2019 20-02-2019
e786f2f4-6092-44da-b07d-ca752c3603ea REGULAMENTO (UE) 2019/289 DA COMISIÓN do 19 de febreiro de 2019 que modifica o Regulamento (UE) nº 702/2014, polo que se declaran determinadas categorías de axuda nos sectores agrícola e forestal e en zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea 19-02-2019 20-02-2019
53906423-7ca4-480e-a097-7a5676de6ebc REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/291 DA COMISIÓN do 19 de febreiro de 2019 polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE) nº 540/2011 no que se refire á prórroga dos períodos de aprobación das substancias activas 1- naftilacetamida, acedo 1- naftilacético, acrinatrina, azoxistrobina, fluazifop- P, fluroxipir, imazalilo, cresoxim- metilo, oxifluorfeno, procloraz, prohexadiona, espiroxamina, teflutrina e terbutilazina 19-02-2019 20-02-2019
1feb7d8e-3aa9-4a70-9ee1-6de46a0bb578 LEI 1/2019, do 7 de febreiro, de modificación da Lei 11/2003, do 19 de marzo, de Protección Animal na Comunidade Autónoma de Aragón. 07-02-2019 20-02-2019
611a3c4f-24f0-4702-af97-11684787dc59 DECRETO 10/2019, do 17 de xaneiro, polo que se crea e se regula o Comité de Coordinación da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia. 17-01-2019 19-02-2019
ec21c152-32c6-4ace-8f85-21ea87fba561 Resolución de 7 de febrero de 2019, de él Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se publica él Acuerdo de él Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, por él que se amplían los límites de él Parque Nacional Marítimo-Terrestre de él Archipiélago de Cabrera por incorporación de espacios marinos colindantes al mismo. 01-02-2019 19-02-2019