SIX autorizados para a xestión de aparatos electrónicos e electrícos

O Real Decreto 208/2005, do 25 de febreiro, sobre aparellos eléctricos e electrónicos e a xestión dos seus residuos establece que os sistemas integrados de xestión deben ser autorizados polas comunidades autónomas nas que se implanten territorialmente e deben darse publicidade á súa autorización.

Mediante resolucións ditadas pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, foron autorizados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia os  sistemas integrados de xestión de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos que se poden consultar na táboa de esta páxina.

SISTEMA INTEGRADO DE XESTIÓN

Resolución da autorización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fundación ECOTIC

20/11/2013

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fundación ECO-RAEEs

14/11/2014

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

European Recycling Platform (ERP)

18/11/2013

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fundación ECOLEC

14/11/2014

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fundación ECOASIMELEC

20/11/2013

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

Fundación ECOFIMÁTICA

20/11/2013

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Fundación TRAGAMÓVIL

20/11/2013

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Asociación AMBILAMP

18/11/2013

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Fundación ECOLUM

12/06/2014

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

1.- Grandes electrodomésticos

2.- Pequenos electrodomésticos

3.- Equipamentos de informática e telecomunicacións

4.- Aparellos electrónicos de consumo

5.- Aparellos de iluminación

6.- Ferramentas eléctricas ou electrónicas

7.- Xoguetes e equipamentos deportivos ou de tempo libre

8.- Aparellos médicos

9.- Instrumentos de vixilancia ou control

10.- Máquinas expendedoras

Estes sistemas integrados de xestión encárganse da xestión dos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE) recollidos na comunidade.