Qué son?

Os residuos industriais deben codificarse dentro da Lista Europea de Residuos en función da fonte xeradora dos residuos, identificando a actividade industrial e o proceso concreto no que se xeran .

Considéranse residuos industriais aqueles residuos resultantes dos procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpeza ou de mantemento xerados pola actividade industrial, excluídas as emisións á atmosfera reguladas na Lei 34/2007, do 15 de novembro.

A competencia para a concesión de autorizacións administrativas e o control dos residuos en Galicia corresponde á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Exemplos de residuos industriais serían:

  • Os residuos de aceites, baterías, filtros ou catalizadores procedentes de actividades de reparación de vehículos.
  • Os residuos de recortes de madeiras, os disolventes ou os restos de pintura e verniz procedentes de actividades do sector de fabricación de mobles.
  • Os líquidos revelador e fixador, disolventes e restos de tintas procedentes de empresas do sector das artes gráficas.

Os residuos industriais poden ser perigosos e non perigosos. Ademais, en función da actividade xeradora dos residuos, poden facerse outras clasificacións. Por exemplo, algúns dos grupos concretos de residuos poderían ser residuos de construción e demolición, residuos sanitarios, residuos agrarios, residuos de aparellos eléctricos e electrónicos, etc.