SIX autorizados en Galicia para a xestión de pneumáticos

O Real Decreto 1619/2005, do 30 de decembro, sobre a xestión de pneumáticos fóra de uso establece que os sistemas integrados de xestión deben ser autorizados polas comunidades autónomas nas que se implanten territorialmente.

Mediante as resolucións ditadas pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, foron autorizados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia os seguintes sistemas integrados de xestión de pneumáticos fóra de uso:

Estes sistemas integrados de xestión encárganse da xestión de pneumáticos fóra de uso recollidos na comunidade.

SIGNUS : info@signus.es Teléfono: 91 768 07 66 TNU : info@tnu.es Teléfono: 902 179 180