Inicio Participación

Participación pública

Información inventariada sobre o tema Participación cidadá e procesos de información pública

O trámite de consulta pública previa ten por obxecto solicitar a opinión de cidadáns, organizacións e asociacións antes da elaboración dun proxecto normativo. A participación pública é un elemento fundamental na avaliación ambiental, dando oportunidade aos cidadáns para que contribúan na elaboración de proxectos que poidan afectar o ambiente e na decisión da súa viabilidade. Conforme ao considerando terceiro da Directiva 2003/35, que recolle precisamente o ditado do Convenio de Aarhus, o dereito á participación pública no proceso de toma de decisións sobre o medio ambiente ou con efecto no mesmo, debe permitir a participación real do público na adopción desas decisións e que as autoridades decisorias poidan telas en conta, favorecendo desta maneira a responsabilidade e a transparencia do proceso decisorio e contribuíndo á toma de conciencia por parte dos cidadáns sobre os problemas ambientais e ao respaldo público das decisións adoptadas. A través desta sección difúndense os anteproxectos de lei, regulamentos, plans e programas que levan a cabo as distintas administraciónes : Galega, Estatal e Comunitaria, para que os cidadáns poidan valoralos con anterioridade á súa aprobación e así garantir o dereito de acceso á información e participación en materia de medio ambiente.

GALICIA

  • Transparencia e goberno aberto. Neste apartado dáse cumprimento á obriga prevista no artigo 7 e) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno que contempla a publicación dos documentos que, conforme á lexislación sectorial vixente, deban ser sometidos a un período de información pública durante a súa tramitación.
  • Avaliación Ambiental Estratéxica. Acceso aos plans do cales a tramitación ambiental está actualmente en curso ou rematada e á descarga dos documentos asociados.
  • Avaliación do impacto ambiental de proxectos. O procedimento de avaliación de impacto ambiental de proxectos é un instrumento necesario para a preservación dos recursos naturales e la defensa do medio ambiente, xa que introduce a variable ambiental na toma de decisións sobre os proxectos con importante incidencia na contorna.
  • Autorización Ambiental Integrada. A autorización ambiental integrada (AAI) é unha figura de intervención ambiental creada para a protección do medio no seu conxunto e na que se integran as diferentes autorizacións ambientais contidas na lexislación sectorial.

ESTATAL

COMUNITARIA

  • Consultas públicas da Comisión Europea. Las consultas públicas permiten opinar sobre o alcance, as prioridades e o valor engadido da actuación da UE en materia de novas iniciativas ou de avaliación das políticas e leis en vigor.

 

Na sección de NOVAS desta Plataforma se poden consultar proxectos e plans que saen a información pública.