Inicio Participación

Participación

Información inventariada sobre o tema Participación cidadá e procesos de información pública

Participación cidadá e procesos de información pública

  • Transparencia e goberno aberto. Neste apartado dáse cumprimento á obriga prevista no artigo 7 e) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno que contempla a publicación dos documentos que, conforme á lexislación sectorial vixente, deban ser sometidos a un período de información pública durante a súa tramitación.
  • Avaliación Ambiental Estratéxica. Acceso aos plans do cales a tramitación ambiental está actualmente en curso ou rematada e á descarga dos documentos asociados.
  • Avaliación do impacto ambiental de proxectos. O procedimento de avaliación de impacto ambiental de proxectos é un instrumento necesario para a preservación dos recursos naturales e la defensa do medio ambiente, xa que introduce a variable ambiental na toma de decisións sobre os proxectos con importante incidencia na contorna.
  • Autorización Ambiental Integrada. A autorización ambiental integrada (AAI) é unha figura de intervención ambiental creada para a protección do medio no seu conxunto e na que se integran as diferentes autorizacións ambientais contidas na lexislación sectorial.
  • Procedementos sometidos a participación pública do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Participación pública en proxectos normativos.
  • Convenio Aarhus. O Convenio sobre acceso á información, participación do público na toma de decisións e acceso á xustiza en materia de medio ambiente, coñecido normalmente como Convenio de Aarhus, é un tratado internacional que regula os dereitos de participación cidadá en relación co medio ambiente.
  • Consultas públicas da Comisión Europea. Las consultas públicas permiten opinar sobre o alcance, as prioridades e o valor engadido da actuación da UE en materia de novas iniciativas ou de avaliación das políticas e leis en vigor.