SIX de pilas e acumuladores autorizados en Galicia

O Real Decreto 206/2008, do 15 de febreiro, sobre pilas e acumuladores e a xestión ambiental dos seus residuos establece que os sistemas integrados de xestión deben ser autorizados polas comunidades autónomas nas que se implanten territorialmente e deben darse publicidade á súa autorización.

Mediante resolucións ditadas pola Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, foron autorizados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia os seguintes sistemas integrados de xestión de residuos de pilas e acumuladores: