Información sobre PCB

Nesta páxina atopará información sobre os residuos de PCB.

  • Que son? Os bifenilos policlorados (PCB) son un grupo amplio de sustancias sintéticas cloradas, de elevada toxicidade para o medio e a saude das persoas.
  • Declaración anual. Os posuidores de PCB deben presentar unha declaración anual ante a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, antes do 1 de marzo do ano 2007.
  • Descontaminación. O Real Decreto 1378/1999, modificado polol Real Decreto 228/2006 , establece a obrigación de eliminar o descontaminar os PCB e aparatos que os conteñan antes do final de 2010; coa excepción dos transformadores eléctricos débilmente contaminados, os cales poden estar operativos hasta o fin da súa vida útil.
  • Mostras.Nesta páxina se explica como deben facer os posuidores de PCB para comprobar o contido de PCB.
  • Onde se atopan? Por tratarse de sustancias prohibidas, na actualidad os PCB soen encontrarse como compoñentes de aplicaciones en circuitos cerrados, incluidos en aparellos almacenados o en uso.
  • Tipos de aparatos que os conteñen. Nesta páxina encontrara información sobre as obrigacións asociadas aos distintos aparellos que conteñan PCB.
  • Etiquetaxe e marcado. Nesta páxina  explicase como se deben etiquetar os productos que conteñan PCB.