Residuos peligrosos

Os residuos perigosos identifícanse na Lista Europea de Residuos mediante un asterisco (*) á dereita do código LER

Os residuos perigosos.

Considéranse residuos perigosos aqueles que presentan unha ou mais das características definidas no anexo III da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

As características dos residuos que permiten clasificalos como perigosos son:

H1

Explosivo

H8

Corrosivo

H2

Oxidante

H9

Infeccioso

H3-A

Facilmente inflamable.

H10

Tóxico para a reprodución

H3-B

Inflamable

H11

Mutaxénico

H4

Irritante

H12

Emite gases tóxicos ou moi tóxicos ao entrar en contacto co aire, coa auga ou con un ácido.

H5

Nocivo

H13

Sensibilizante

H6

Tóxico

H14

Ecotóxico

H7

Carcinóxeno

H15

Susceptibles, despois da súa eliminación de dar lugar a outra sustancia que posúa algunha das características enumeradas anteriormente

Ademais do código LER, a clasificación de residuos perigosos en España está regulada polo código definido no Anexo I do Real Decreto 833/1988, necesario para que un residuo, en calquera momento e circunstancia, estea totalmente identificado.

Este código alfanumérico está composto por 7 bloques, que se corresponden coas 7 táboas do citado real decreto e as súas modificacións. A continuación pode consultar a información recollida na codificación dos residuos e a normativa de referencia:

TABLA

CÓDIGO

CONTENIDO

REFERENCIA

1

Q

Categorías de residuos

R.D. 952/1997

2

D, R

Operacións de tratamento:

Parte A.- Operacións de eliminación (Código D)

Parte B.- Operacións de reutilización, reciclaxe ou valorización do residuo (Código R)

Lei 22/2011

3

L, P, S,G

Tipos xenéricos de residuos perigosos, clasificados segundo a súa natureza ou a actividade que os xera.

Pola súa natureza.- Líquido (L), pastoso (P), sólido (S) ou gas licuado ou comprimido (G).

Pola súa tipoloxía.- Un ou varios dos códigos do 1 ao 40.

R.D. 952/1997

4

C

Constituíntes dos residuos que, en función das cantidades, concentración e forma de presentación, lle poden dar carácter perigoso.

R.D. 952/1997

5

H

Anexo III.- Características dos residuos que permiten definilos como perigosos.

Lei 22/2011

6

A

Actividades xeradoras de residuos

R.D. 833/1988

7

B

Procesos xeradores de residuos

R.D. 833/1988

As instalacións de xestión

Os residuos perigosos son tratados en certos tipos de instalacións en moitos casos co obxectivo principal de reducir a súa perigosidade ou a toxicidade destes. En Galicia existen numerosas empresas autorizadas para realizar actividades de xestión de residuos perigosos. A continuación póñense algúns exemplos de operacións levadas a cabo para o tratamento de residuos perigosos:

 • Tratamento de residuos que conteñen disolventes usados mediante operacións de rexeneración para a obtención dun novo disolvente ou de valorización enerxética mediante procesos de incineración ou gasificación.
 • Tratamento de residuos de aceites usados, mediante rexeneración para obter de novo aceites, ou ben por procesos de separación e decantación para a obtención dun combustible.
 • Descontaminación de vehículos ao final da súa vida útil.
 • Tratamento de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos que conteñen compoñentes perigosos.
 • Tratamento de residuos sanitarios perigosos mediante procesos de esterilización ou desinfección.

Nestas instalacións o almacenamento de residuos perigosos deberá cumprir coas seguintes características, sen prexuízo dos requisitos que, para determinado tipo de residuos ou operacións de xestión veñan esixidos pola súa lexislación específica:

 • A zona de almacenamento de residuos perigosos está protexida das inclemencias atmosféricas.
 • Deberá contar con soleira impermeabilizada, tanto para a auga como para contaminantes químicos.
 • Deberán dispor de sistema de recollida de posibles derrames ou fugas con medidas de seguridade para evitar posibles contaminacións.
 • Deberá garantirse que os recipientes de almacenamento, etiquetado e envasado dos residuos cumpren coas seguintes características especificadas nos artigos 13 e 14 do RD 833/1988 e de conformidade coas normas que sexan de aplicación
 • Deberán adoptarse as medidas de protección necesarias para evitar danos á saúde humana e ao medio ambiente.
 • O tempo de almacenamento máximo será de 6 meses.

Reutilización de residuos de envases perigosos.

A reutilización de residuos é unha actividade que, se non se realiza correctamente, pode ter unha incidencia negativa no medio.

Para evitalo a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, prevé dúas medidas: por un lado considera que a actividade de preparación para a reutilización de residuos é unha operación de tratamento e obriga ás empresas que a realicen a obter unha autorización desta administración ambiental; por outro tamén obriga aos produtores destes residuos a entregalos ás empresas que poden xestionalos.

Estas esixencias son especialmente necesarias cando os residuos que se pretenden reutilizar son perigosos, como é o caso dos envases que os contiveron. A limpeza destes colectores para a súa reutilización é unha operación de preparación para a reutilización e sometida a unha autorización.

O incumprimento destas obrigas, ben por quen realiza a actividade sen autorización ou ben de quen entrega o residuo á persoa indebida, son infraccións administrativas que poden ser sancionables.

Esta Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental detectou que existen empresas que se dedican a limpar colectores de residuos perigosos e máis concretamente GRG (Gran Recipiente para mercadorías a Granel) en instalacións non autorizadas co risco ambiental que iso supón.

Esta práctica, ademais de non garantir que o residuo se xestione axeitadamente, non exime ao produtor que entrega os colectores baleiros a empresas non autorizadas da súa responsabilidade que se estende aos riscos de derramo durante o transporte e aos derivados da contaminación que a limpeza dos colectores poida ocasionar.

Para asegurarse de que a entrega do residuo se realiza correctamente a unha empresa autorizada, o produtor debe asegurarse de que o receptor do residuo está debidamente acreditado. Para iso pode consultar aquí a relación de empresas que poden retirar os envases que se converteron en residuos. A consulta permite obter en tempo real a localización das empresas autorizadas en Galicia para retirar os envases baleiros. Só ten que cubrir o campo LER co código LER 150110* e o tipo de actividade que realiza o xestor.

Autorización para a xestión de residuos perigosos.

Para poder realizar a actividade de tratamento de residuos perigosos o titular deberá solicitar autorización como xestor de residuos perigosos, en concreto, codificando os residuos que se pretenden tratar cos correspondentes códigos da Lista Europea de Residuos e segundo a codificación establecida no Real Decreto 833/1988, do 20 de Xullo.

A solicitude de autorización como xestor de residuos perigosos debe conter a documentación establecida no Decreto 174/2005,do 9 de xuño,polo que se regula o réxime xurídico da produción e xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia e na Lei 22/2011,do 28 de xuño,de residuos e solos contaminados. Se quere consultar o procedemento e a documentación a aportar prema aquí .