Os posuidores de aparellos contaminados por PCB, ou que poidan conter PCB, deben establecer as medidas necesarias para comprobar e acreditar o contido de PCB.

Nesta páxina explicase como deben facer os posuidores de PCB para comprobar o contido de PCB.

Os posuidores de aparellos contaminados por PCB, ou que poidan conter PCB, deben establecer as medidas necesarias para comprobar e acreditar o contido de PCB nos dieléctricos, aceites ou outros fluídos, mediante mostraxes e as subseguintes análises químicas.

Estas análises realizaranse cando sexa preceptivo, porque así o dispoñen as autoridades competentes ou sexan necesarias para a súa identificación ou catalogación.

toma de mostras deberá ser realizada e certificada por organismos de control autorizados ou entidades colaboradoras da Administración Ambiental, excepto cando:

  • Se desenvolvan operacións de descontaminación ou eliminación, momento no que os xestores autorizados que as realicen poderán realizar e certificar as correspondentes tomas de mostras.
  • Se desenvolvan inspeccións das previstas na normativa que regula a actividade de centrais eléctricas e centros de transformación. Neste caso os propios organismos de control autorizados en materia de regulamentación eléctrica que realizan as inspeccións poderán realizar e certificar a toma de mostras no mesmo acto da inspección.

As análises químicas deberán ser realizados e certificados por laboratorios acreditados para a determinación de PCB. Como método analítico utilizarase a norma UNE-EN 61619 para determinar os PCB nos líquidos illantes, e as normas UNE-EN 12766-1 e UNE-EN 12766-2 para determinar os PCB nos produtos petrolíferos e nos aceites usados.

Os posuidores de aparellos que poidan conter PCB deben sometelos a análises químicas nos anos e porcentaxes mínimos que se indican:

Ano Porcentajes mínimos (1) (2)
2006 33 %
2007 50 %
2008 100 %

1) Referidas á cantidade total en peso (sólido máis líquido) dos mesmos que posúan a o comezo de cada ano.

(2) Os posuidores cun número de aparellos inferior a catro poderán analizar un aparello por ano, sempre que o último se analice antes do ano 2009.

Inmediatamente, deberá entregado a un xestor autorizado, dándoo de alta