Como se deben etiquetar los aparatos que conteñan PCB.

Nesta páxina explicase como se deben etiquetar os productos que conteñan PCB.

Os posuidores de PCB deben etiquetar e marcar todos os aparellos sometidos a inventario, indicando como mínimo os seguintes datos:

 • Data de marcado
 • Aparello: número de identificación asignado e modelo de serie
 • Tipo de aparello (transformador, condensador, recipiente, arrancador, etc.)
 • Data de fabricación do aparello
 • Volume do fluído/PCB (dm·)
 • Concentración de PCB (ppm)
 • Grupo (fabricado con PCB, contaminado por PCB, ou aparello que pode conter PCB)
 • Peso total do aparello (Kg)

Os posuidores de aparellos cun volume de PCB superior a 5dm3 deben etiquetalos facendo constar esta circunstancia. Tamén debe poñerse unha etiqueta nas portas dos locais onde estean os aparellos.

Os posuidores de aparellos que foran descontaminados deben marcalos segundo o modelo que aparece a continuación:

Aparello descontaminado

O fluído que contiña PCB cambiouse:

 • Por .......................................................(nome do substituto)
 • O ....../....../...........................................(data)
 • Por .......................................................(empresa)

Concentración de PCB:

 • Do fluído anterior ...................................(porcentaxe en peso)
 • Do novo fluído........................................(porcentaxe en peso)