Residuos admisibles en vertedoiros

Condicións para o tratamento nos vertedoiros

De forma xeral, segundo o indicado na Orde do 20 de xullo do 2009 pola que se regula a construción e a xestión dos vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, só serán admisibles en vertedoiro aqueles residuos que non sexan susceptibles dun tratamento de valorización final en Galicia ou dun aproveitamento directo como subproduto.