Son os que aparecen codificados no capítulo 17 na Lista Europea de Residuos

Aínda que desde o punto de vista conceptual a definición de residuo de construción e demolición abarca a calquera residuo que se xere nunha obra de construción e demolición, a lexislación existente limita o concepto de RCD aos residuos codificados na Lista Europea de Residuos no capítulo 17 .

Aínda que desde o punto de vista conceptual a definición de residuo de construción e demolición abarca a calquera residuo que se xere nunha obra de construción e demolición, a lexislación existente limita o concepto de RCD aos residuos codificados na Lista Europea de Residuos no capítulo 17 (calquera substancia ou obxecto que, cumprindo a definición de residuo incluída no artigo 3, epígrafe a) da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, sexan orixinados na execución material dos traballos de construción, tanto de nova planta como de rehabilitación ou reparación, así como das operacións de desmontaxe, desmantelamento ou derribo de edificios e instalacións, atopándose incluídos na categoría 17 da Lista Europea de Residuos aprobada pola Orde MAM/304/2002). Dito capítulo divídese en:

Residuos de construción e demolición (RCD)

17

Residuos da construción e demolición (incluída a terra escavada de zonas contaminadas)

1701

Formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos

1702

Madeira, vidro e plástico

1703

Mesturas bituminosas, alcatrán de hulla e outros produtos alcatranados

1704

Metais (incluídas as súas aleacións)

1705

Terra (incluída a escavada de zonas contaminadas), pedras e lodos de drenaxe

1706

Materiais de illamento e materiais de construción que conteñen amianto

1708

Materiais de construción a partir de xeso

1709

Outros residuos de construción e demolición

O Real Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición publicouse co obxectivo de fomentar, por esta orde, a prevención, reutilización, reciclado e outras formas de valorización, de forma que unicamente se eliminen RCD unha vez tratados convenientemente, e contribuír a un desenvolvemento sostible da actividade de construción. Este real decreto define as figuras de produtor e posuidor de RCD, asignando a cada un deles unhas obrigas específicas. En xeral, as figuras do produtor e do posuidor solen corresponderse co contratista e o construtor dunha obra, respectivamente.

De entre as obrigas que deben cumprir os produtores de RCD, podemos destacar as seguintes:

 • Incluír no proxecto de execución de obra un estudo de xestión de residuos de construción y demolición.
 • Facer un inventario dos residuos perigosos que se xerarán (para obras de demolición, rehabilitación, reparación ou reforma):
  • O inventario debe incluírse no estudo de xestión de RCD.
  • Deberá preverse a retirada selectiva destes residuos para evitar que se mesturen entre eles ou con outros residuos non perigosos, e asegurar o seu envío a xestores autorizados de residuos perigosos.
 • Dispor da documentación que acredite a xestión dos residuos (na propia obra ou por parte de xestor externo).
 • No caso de obras sometidas a licenza urbanística, constituír, cando proceda unha fianza ou garantía financeira equivalente que asegure o cumprimento dos requisitos establecidos en dita licenza en relación cos RCD da obra:

Para os posuidores de RCD, ademais do cumprimento da lexislación xeral de residuos, as obrigas máis destacadas son as seguintes:

 • Presentar á propiedade da obra un plan que recolla cómo cumprirá as obrigas que lle incumban en relación cos RCD que se produzan na obra (cumprimento do contido do estudo de xestión de residuos, inventario de residuos perigosos, xestión documental…). O plan, unha vez aprobado pola dirección facultativa e aceptado pola propiedade, pasará a formar parte dos documentos contractuais da obra.
 • Entregar os residuos a un xestor autorizado, ou participar en acordos para a súa xestión (salvo que proceda a xestionalos o propio posuidor). Os RCD se destinaran preferentemente, e por esta orde a operacións de reutilización, reciclado ou a outras formas de valorización.
 • Separar os RCD na propia obra nas seguintes fraccións, cando, de forma individualizada, para cada unha de ditas fraccións, a cantidade prevista de xeración para o total da obra supere as seguintes cantidades:

Composición típica dos RCD

Formigón

38 %

Material cerámico

32 %

Metais

9 %

Madeira

5 %

Plásticos

4 %

Xeso

4 %

Papel e cartón

4 %

Material pétreo

2 %

Outros

2 %

Total inertes

73 %

Total non inertes

27 %

Estes datos hai que tomalos como estimacións que son, dado que non serve para concretar o que sucede nunha obra concreta en particular, posto que estas porcentaxes dependen moito do tipo de obra (edificación, obra civil, demolición, etc.).