Inicio Cambio climático CLIGAL Ámbitos de estudo Ecosistemas terrestres

CLIGAL Ecosistemas Terrestres

Grupo de Traballo de medio terrestre

Xustificación, institucións , coordinadores e contidos no ámbito dos ecosistemas terrestres

Xustificación

Este grupo terá como obxectivos fundamentais no relativo ás evidencias do Cambio Climático en Galicia o estudo da posible evolución dos índices bioclimáticos máis significativos, así como de aquelas variables climáticas e hidrolóxicas ou edáficas que presenten unha mayor influencia sobre a distribución e comportamento dos ecosistemas terrestres. Por outra parte as evidencias biolóxicas que se poidan identificar como resultado do Cambio Climático seran tamen analizadas. O período de análise temporal dos índices e variables climáticas será prioritariamente o comprendido entre a década dos setenta e a actualidade pois existe un amplo consenso de que entre esas datas sitúanse os cambio máis evidentes , ao tempo que corresponde ao tempo no que as series de datos son máis amplas e consistentes. En algúns casos concretos o período poderá ampliarse ata os comezos do século vinte e, sobre todo, no relativo aos datos paleoclimáticos ao Holoceno recente e,mesmo, ata a saída da última glaciación. Dentro deste grupo e como un caso de singular importancia se estudarán tamén as repercusións posibles do Cambio Climático sobre a saúde humana. No relativo aos impactos, os datos de partida serán os que fornezan o grupo de Meteoroloxía sobre as previsións climáticas en Galicia para os finais do século vinteún. Con eses datos, tentarase continuar a evolución previsible dos índices y varaibles significatibas bioloxicamente para a partir delas poder inferir a súa influencia sobree a distribución e comportamento dos ecosistemas terretres e a saúde humana.

A caracterización das tendencias observadas no clima actual é especialmente importante por ser a evidencia máis directa da existencia do cambio climático en Galicia, facilmente comparable con outros estudos realizados a distintas escalas espaciais. A existencia de tales tendencias é, ademais, unha das premisas das que parten moitos dos traballos deste proxecto. Por todo esto, o estudo das tendencias en temperatura e precipitación farase moi pormenorizado, partindo dun conxunto de series revisadas exhaustivamente para garantir a calidade dos seus rexistros diarios e a homoxeneidade dos seus valores mensuais.

Por outra banda, a modelización dos escenarios futuros, tanto nas variables puramente meteorolóxicas utilizadas neste apartado coma aquelas usadas noutros puntos do proxecto, parten da execución dun modelo climático que adaptarase a Galicia cunha resolución espacial de 25 km.

Os productos finais desde grupo de traballo serán:

  • i) informe técnico (un por cada contido), con estructura de capítulo de libro científico/divulgativo;
  • ii) resumen executivo con recomendacións finais;
  • iii) base de datos diarios revisados de rexistros históricos de precipitación e temperatura e
  • iv) saída do modelo climatolóxico para distintas variables.

Institucións participantes

Coordinadores

  • Francisco Díaz-Fierros Viqueira (USC).
  • José Antonio Vega Hidalgo (Centro Forestal de Lourizan).
  • Pablo Ramil Rego (USC).

Contidos

  1. Marco paleoambiental. Evidencias dos cambios ecolóxicos e climáticos desde a última glaciación a partir das análises dos indicadores paleoambientais. Responsable P. Ramil.
  2. Indicadores climáticos. Análise das series temporais (1970-2005) correspondentes ás variables cunha maior incidencia sobre a distribución e comportamento dos ecosistemas terrestres. Responsable F. Díaz-Fierros
  3. Indices bioclimáticos e fenoloxía. Análise das series temporais (1970-2005) corre