Inicio Auga ROAGA Augas superficiais continentais

Augas superficiais continentais

Redes de seguimento de augas continentais

As augas continentais comprenden todas as masas de auga estancadas ou correntes da superficie do solo, exceptuando as augas de transición mariña. Dentro deste grupo inclúense augas naturais como ríos e lagoas, e artificiais ou moi modificadas como canles, encoros e lagos artificiais.

As redes de control e seguimento das augas superficiais continentais conforman un instrumento de control e información da evolución da calidade da auga e do estado dos ecosistemas acuáticos mediante o uso de indicadores biolóxicos, hidromorfolóxicos e físicoquímicos, e cumpren as seguintes funcións:

  • Proporcionar a información demandada polas Directivas Europeas relativas a calidade das augas e diagnosticar o estado conxunto das masas de auga.
  • Cumprir cos requisitos da Directiva Marco da Auga (caracterización e tipificación das masas de auga, establecemento de condicións de referencia...).
  • Realizar o seguimento da dinámica temporal a longo prazo dos ecosistemas acuáticos continentais galegos, caracterizando a variabilidade natural e identificando patróns cíclicos e tendencias direccionais.
  • Estudiar as perturbacións de orixe natural ou humana que producen alteracións estructurais ou funcionais nos ecosistemas, así como a súa resposta.
  • Programa Marco Ambiental. Indicadores ambientais.
  • Información medioambiental á cidadanía.

Co obxecto de cumprir os requisitos da Directiva Marco da Auga, diferenciamos catro tipos principais de Redes de Seguimento:

Rede de Control de Vixilancia

Rede que comprende unha serie de estacións establecidas co obxecto de cubrir a representatividade das masas de auga, ofrecendo unha visión xeral do estado das augas do ámbito territorial de Galicia Costa.

No caso de que os resultados obtidos nalgunha estación de vixilancia indicasen que algunha das masas de auga controladas se atopase en risco de incumprir obxectivos ambientais, deberá establecerse ou incorporarse unha estación da Rede de Control Operativo.

Actualmente está constituída por 57 estacións.

Rede de Control Operativo.

Engloba a todas as estacións situadas co fin de realizar un seguimento en masas de auga en risco seguro de non alcanzar os obxectivos ambientais fixados na DMA. Ademais abranguen as estacións situadas nas masas susceptibles de recibir descargas de substancias catalogadas como prioritarias.

Se nos resultados dos controis se constata que a masa de auga está en estado "peor que bo", deberanse deseñar programas de medidas co obxecto de alcanzar os obxectivos ambientais.

Actualmente está constituída por 30 estacións.

Rede de Referencia.

Constitúe unha rede de seguimento establecida co fin de determinar as condicións de referencia; e dicir, as que corresponderían aos diferentes tipos de masas de auga (ríos, lagos, masas moi modificadas, artificiais, etc.) e ecotipos (tipos ecolóxicos) en condicións inalteradas ou mímicamente alteradas, para obter a valoración de moi bo no seu estado ou potencial ecolóxico.

Actualmente está constituída por 15 estacións.

Rede de Control de Investigación.

Se trata dun tipo de rede establecida como un esforzo temporal de mostraxe para dar resposta a episodios de contaminación, ou masas de auga con risco de incumprimento dos obxectivos ambientais cando se descoñece a causa deste incumprimento, polo que o seu deseño irá en función do problema a estudar.

Actualmente se enmarca dentro desta rede o seguimento integral da cunca do Umia.