Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de Galicia, 25-02-2021 , Núm. 38, Páx 11647

LEI 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

MODIFÍCASE os arts. 3, 5, 32 e 35, pola Lei 18/2021, do 27 de decembro.

A Lei 6/2021 derroga os seguintes textos normativos autonómicos:

a) A Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia.

b) O Decreto 154/1998, do 28 de maio, polo que se publica o catálogo de residuos de Galicia.

c) O Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos.

Data norma: 17-02-2021

Organismo: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Ámbito Normativo: Galicia

Rango legal: LEI

Clasificación: RESIDUOS

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
370ef838-4923-4bfc-a840-f2add90c12f7 Lei 6-2021_gl.pdf Galego
d1005496-43fd-4846-8196-de0492dedfff Lei 6-2021_es.pdf Castellano
Título Data publicación
f9363538-0c89-44be-89bf-e45dcc988383 Decreto 59/2009, do 26 de febreiro, polo que se regula a rastrexabilidade dos residuos. 24/03/2009
aa751ad5-8874-465d-a986-b077bce77132 Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. 18/11/2008
1b099294-eb8f-4286-8d9e-d702d2310b1e DECRETO 154/1998, DO 28 DE MAIO, POLO QUE PUBLICA O CATÁLOGO DE RESIDUOS DE GALICIA. 05/06/1998
Título Data publicación
939accee-4ec2-43b4-86e0-c1b32fb01996 Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 29/07/2011
4c37d1cf-4b90-43e6-a549-fdc33be83abd RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia. 13/12/2021
32681df4-8a88-4797-ac2b-0943aee1c4ee RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia. 26/05/2021
Título Data publicación
6a594979-9813-4bf7-a6fd-904be7e6e7e6 LEI 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. 30/12/2022
829adcff-d1ec-4c46-ae4b-00b88ed8a7b5 LEI 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas 31/12/2021
e4a2a99d-0746-4e6f-8333-0a2139667abf CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia. 17/03/2021
Título Data publicación