Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
0f4ade86-7597-4a7c-865b-a3867ceccddf Orde CIN/1004/2021, do 20 de setembro, pola que se convocan os Premios Nacionais de Investigación correspondentes ao ano 2021 20-09-2021 24-09-2021
cfb6fdc8-87b7-4dc5-b5d3-d3cbc008114a Extracto da Resolución do 17 de setembro de 2021 da Secretaría de Estado para a Axenda 2030, pola que se convocan subvencións para a realización de actividades relacionadas coa promoción e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable en España 17-09-2021 24-09-2021
33b9b4ee-b509-4c5b-9de8-8c0a689d6f0a Extracto da Resolución do 20 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P. pola que se establece a convocatoria do programa de incentivos a proxectos singulares en mobilidade eléctrica (MOVES Proxectos Singulares II) 20-09-2021 24-09-2021
049b445d-50a8-4808-aff4-2f5b87a4e235 ANUNCIO do 13 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do concello de Baralla, aliñacións e dotacións no solo urbano e modificación do solo urbanizable SUB-1 (expediente 2021AAE2574). 13-09-2021 23-09-2021
d8ddb083-e293-4b78-ba6d-300f3bb2d9f3 Decisión do Comité mixto do EEE N.º 259/2018 do 5 de decembro de 2018 pola que se modifica o anexo XX (Medio ambiente) do Acordo EEE. 05-12-2018 23-09-2021
2c85181b-4512-490d-b188-631ee849ff19 Regulamento de Execución (UE) 2021/1699 da Comisión do 22 de setembro de 2021 polo que se modifica o anexo VIII do Regulamento (UE) n.º 142/2011 no que respecta ao modelo de certificado sanitario para os desprazamentos de partidas de subproductos animais procedentes de zonas restrinxidas establecidas para a prevención e o control de determinadas enfermidades da lista. 22-09-2021 23-09-2021
d4b29ce2-40f8-4580-8889-c02919763cfd Regulamento Delegado (UE) 2021/1698 da Comisión do 13 de xullo de 2021 que complementa o Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeo e do Consello con requisitos de procedemento para o recoñecemento de autoridades de control e organismos de control competentes para levar a cabo controles dos operadores e grupos de operadores certificados ecolóxicos e de produtos ecolóxicos en terceiros países así como con normas sobre a súa supervisión e os controis e outras accións que han de realizar as devanditas autoridades de control e organismos de control. 13-07-2021 23-09-2021
c65bbd4a-1ceb-4730-a5c2-fb2fea711da6 ORDE do 17 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 22 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MT809D). 17-09-2021 23-09-2021
5676b4a7-6f8c-499c-9331-64eb4abf54a3 Decreto 76/2021, do 16 de setembro, polo que se crea o Consello Asesor de Cambio Climático e Medio Ambiente de Cantabria. 16-09-2021 23-09-2021
275ea7f6-c5d4-482d-b484-af8fa7821c31 Regulamento Delegado (UE) 2021/1697 da Comisión do 13 de xullo de 2021 polo que se modifica o Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta a os criterios para o recoñecemento das autoridades e organismos de control competentes para levar a cabo controles dos produtos ecolóxicos en terceiros países, e para a retirada deste recoñecemento. 13-07-2021 23-09-2021