Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
ec699407-f55f-4425-8a2c-7e8af7fbb681 DECRETO 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia. 15-05-2022 16-05-2022
af48f93f-66dc-47a3-9048-245b86d8c799 Regulamento de Execución (UE) 2022/740 da Comisión do 13 de maio de 2022 polo que se establece a non aprobación da substancia activa 1,3-dicloropropeno, de conformidade co Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios 13-05-2022 16-05-2022
1c9f843a-3481-444a-82d8-2f2611895888 Regulamento de Execución (UE) 2022/741 da Comisión do 13 de maio de 2022 relativo a un programa plurianual coordinado de control da Unión para 2023, 2024 e 2025 destinado a garantir o respecto dos límites máximos de residuos de praguicidas en e sobre os alimentos de orixe vexetal e animal e a avaliar o grao de exposición dos consumidores a estes residuos, e polo que se deroga o Regulamento de Execución (UE) 2021/601 13-05-2022 16-05-2022
15b5fac4-02c8-419e-b4b4-96b56d616981 Orde ICT/426/2022, do 13 de maio, pola que se modifica a Orde ICT/209/2022, do 17 de marzo, pola que se efectúa a súa convocatoria para 2022, e modifícase a Orde ICT/1466/2021, do 23 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actuacións integrais da cadea industrial do vehículo eléctrico e conectado dentro do Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica no sector do Vehículo Eléctrico e Conectado (PERTE VEC), no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. 13-05-2022 14-05-2022
8636d9d2-7556-42d8-94c7-edbb5aed4769 CORRECCIÓN DE ERRATA no Decreto Foral 26/2022, do 30 de marzo, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei Foral 17/2020, do 16 de decembro, reguladora das actividades con incidencia ambienta 30-03-2022 13-05-2022
bf6c2748-7394-4341-8774-d3a7ce5d28c3 RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2022 pola que se aproba o Plan experimental para a xestión do polbo (Octopus vulgaris) con nasa para a campaña 2022-2023. 29-04-2022 12-05-2022
037a6bd1-cf63-422d-bb11-30b2638b006c ANUNCIO do 28 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela, na parroquia de Parada, no concello de Lalín (Pontevedra) (expediente 2021/0146). 28-04-2022 12-05-2022
b36fecb6-5636-4a6d-bcec-4564414c3a6a ANUNCIO do 28 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación da estación depuradora de augas residuais industrias (EDARI) dunha fábrica de conservas de atún en Bodión, no concello de Boiro (A Coruña) (expediente 2020/0277). 28-04-2022 12-05-2022
5d5c217e-05eb-44d2-9a4d-10fdc2fdedad ANUNCIO do 28 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha fábrica de produción de pensos no polígono industrial do Ceao, no concello de Lugo (expediente 2020/0263). 28-04-2022 12-05-2022
0c2bbfd5-1c81-4b4d-9aa0-1ed086f5e88c RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2022 pola que se dá publicidade ao esgotamento de crédito da convocatoria efectuada pola Resolución do 20 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia, e se establece a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2022, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento MT402B). 04-05-2022 12-05-2022