Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
ea92f850-9884-463e-86ec-f744fdb718c8 ORDE do 30 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CO300D). 30-01-2020 21-02-2020
9844774d-14fc-4ce4-a9e6-2c6063e2ed39 DECRETO FORAL 10/2020, do 12 de febreiro, polo que se amplía a vixencia dos Plans de Xestión das Zonas Especiais de Conservación da Rede Natura 2000 en Navarra. 12-02-2020 21-02-2020
f17a5a2d-16f1-4c96-ab3b-c64fea813042 REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2020/239 DA COMISIÓN do 20 de febreiro de 2020 polo que se modifica o Regulamento de Execución (UE) nº 901/2014 no que se refire á adaptación dos modelos dos procedementos de homologación de tipo para os vehículos de dous ou tres rodas e os cuatriciclos aos requisitos das fases ambientais Euro 5 e Euro 5+ 20-02-2020 21-02-2020
6905c1d7-b539-43a7-bccf-c6357cabbfb0 RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a creación e posta en marcha de unidades mixtas de investigación aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificadas na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN853A). 31-12-2019 20-02-2020
5179916b-e820-41ed-9d36-552acede0545 RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a consolidación de unidades mixtas de investigación aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN853B). 31-12-2019 20-02-2020
c166dd7b-faad-4497-a9b8-4d811df124e1 DECRETO 33/2020, do 18 de febreiro, polo que se establece a composición e o réxime de funcionamento da Comisión Interdepartamental do Cambio Climático e sobre o Fondo Climático e a Comisión do Fondo Climático. 18-02-2020 20-02-2020
a3bf007b-ae1c-432d-8704-083113b56f5c ANUNCIO de publicación de instrucións técnicas de emisións á atmosfera. 20-12-2019 20-02-2020
1330e70a-939f-4d12-8b7b-2d6f9f885a25 RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A). 27-12-2019 19-02-2020
940de7da-e31f-47f9-84dc-82659f9477f4 ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR651A e MR651B). 30-12-2019 19-02-2020
ad92fed5-254c-4e18-a6e6-53c51fe804be RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN848D). 31-12-2019 19-02-2020