Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 29-07-2011 , Núm. 181, Páx 85650

Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

Quedan derrogadas todas aquelas disposicións que se opoñan, contradigan ou resulten incompatibles co disposto nesta Lei, e en particular: 1. A Lei 10/1998, do 21 de abril, de Residuos. 2. O capítulo VII sobre réxime sancionador e a disposición adicional quinta da Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases. Os restantes preceptos, no que non se opoñan a esta Lei permanecen vixentes con rango regulamentario. As funcións realizadas pola Comisión mixta prevista na citada disposición adicional quinta serán asumidas pola Comisión de coordinación en materia de residuos. 3. A Orde MAM/2192/2005, do 27 de xuño, pola que se regulan as bases para a concesión de subvencións para financiar o transporte á península, ou entre illas, dos residuos xerados nas Illes Balears, Canarias, Ceuta e Melilla. O REAL DECRETO 180/2015,de 13 de marzo modifica o anexo VIII da Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e chans contaminados.

Data norma: 28-07-2011

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: LEI

Clasificación: RESIDUOS INDUSTRIAIS
RESIDUOS NON PERIGOSOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
RESIDUOS SANITARIOS
RESIDUOS PERIGOSOS
RESIDUOS AGRARIOS

Derrogada por : Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular.

Nome do documento Título Descargar
558734c5-2fe6-4e0c-be5f-5c4d837a7d16 L 22-2011.pdf Galego
f6bcb3b0-4bc5-4867-94fc-5f64325a0116 L 22-2011.pdf Castellano
Título Data publicación
98057cea-3cf3-4c56-afeb-c0ef2e4a0919 Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos 22/04/1998
Título Data publicación
8ca36405-aec7-4ff9-bd9a-293d062a384d Real Decreto 208/2022, do 22 de marzo, sobre as garantías financeiras en materia de residuos. 01/04/2022
223bc32e-5981-4ef1-be3a-1354dce19297 Orde TED/92/2022, do 8 de febreiro, pola que se determina a consideración como subproducto dos bagazos graxos procedentes de almazara, cando son destinados á extracción de aceite de bagazo de oliva cru. 15/02/2022
48115372-93c0-4ba4-903a-b58a8ec1edf6 Orde TED/1522/2021, do 29 de decembro, pola que se establecen os criterios para determinar cando o caucho granulado e o po de caucho, obtidos do tratamento de pneumáticos fóra de uso e destinados a certas aplicacións, deixan de ser residuos conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, e pola que se modifican as Ordes TED/426/2020, do 8 de maio, APM/205/2018, do 22 de febreiro, e a APM/206/2018, do 22 de febreiro, polas que, respectivamente, establécense os criterios para determinar cando o papel e cartón recuperado destinado á fabricación de papel e cartón, o aceite usado procesado procedente do tratamento de aceites usados para o seu uso como combustible e o fuel recuperado procedente do tratamento de residuos MARPOL tipo C para o seu uso como combustible en buques, deixan de ser residuos conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 10/01/2022
d5530a3a-23d4-4b05-b0ed-ed974c539f12 LEI 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia. 25/02/2021
dd9a1142-b5b0-467c-9a33-4ed8033a77ec Real Decreto 646/2020, do 7 de xullo, polo que se regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro. 08/07/2020
bef120d9-dd6e-4acf-aba9-670dc2329e0e Real Decreto 553/2020, do 2 de xuño, polo que se regula o traslado de residuos no interior do territorio do Estado. 19/06/2020
89573d1c-989d-459f-984a-94031f41a17c Orde TED/426/2020, do 8 de maio, pola que se establecen os criterios para determinar cando o papel e cartón recuperado destinado á fabricación de papel e cartón deixa de ser residuo conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 21/05/2020
a015d77a-62b9-4dee-a72e-25cde450000f Orde TEC/852/2019, do 25 de xullo, pola que se determina cando os residuos de produción de material polimérico utilizados na produción de filme agrícola para ensilaxe, considéranse subproductos conforme a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 07/08/2019
b35e247c-782a-4c64-b30b-29844e3d56d0 DECRETO 64/2019, do 9 de abril, do réxime xurídico aplicable ás actividades de valorización de escouras negras procedentes da fabricación de aceiro en fornos de arco eléctrico. 30/04/2019
73e0490e-08ca-4ebb-8f53-63b7b369d6a6 Orde APM/397/2018, do 9 de abril, pola que se determina cando os recortes de escuma de poliuretano utilizados na fabricación de escuma composta, considéranse subproductos con arranxo á Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados 19/04/2018
37c06015-8227-44c9-a435-7a25f7a3f274 Orde APM/205/2018, do 22 de febreiro, pola que se establecen os criterios para determinar cando o aceite usado procesado procedente do tratamento de aceites usados para o seu uso como combustible deixa de ser residuo con arranxo á Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 02/03/2018
b2586b8b-cc65-49c7-a144-743fb175758e Orde APM/206/2018, do 22 de febreiro, pola que se establecen os criterios para determinar cando o fuel recuperado procedente do tratamento de residuos MARPOL tipo c para o seu uso como combustible en buques deixa de ser residuo con arranxo á Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 02/03/2018
9d2bb595-2cee-478b-a57a-868ccb11dd0a Orde APM/189/2018, do 20 de febreiro, pola que se determina cando os residuos de produción procedentes da industria agroalimentaria destinados a alimentación animal, son subprodutos con arranxo á Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 27/02/2018
cb514a40-8fa5-41fa-b4a9-0dc3cf8295dd Orde APM/1007/2017, do 10 de outubro, sobre normas xerais de valorización de materiais naturais escavados para a súa utilización en operacións de recheo e obras distintas a aquelas nas que se xeraron 21/10/2017
460feab4-d4c1-4c2a-8e16-ff4fb5bac47d Orde UMA/2/2017, de 1 febreiro, pola que se aproba o Plan de Inspección de Traslados Transfronteirizos de Residuos da Comunidade Autónoma de Cantabria e a metodoloxía de avaliación de riscos no ámbito dos Plans de Inspección de Traslados Transfronteirizos de Residuos 15/02/2017
048b1d89-2d49-48a4-8581-5696a21eca8f ORDE do 1 de abril de 2013 pola que se designan os órganos desta consellería competentes para a tramitación das comunicacións previas ao exercicio de actividades de produción e xestión de residuos previstas pola Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 08/04/2013
98057cea-3cf3-4c56-afeb-c0ef2e4a0919 Lei 10/1998, do 21 de abril, de residuos 22/04/1998
272b3f8d-5c7e-44df-8b0e-38231cf74d67 Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases 25/04/1997
Título Data publicación
844e072d-14a2-448f-9075-e3269aa44694 Orde AAA/699/2016, do 9 de maio, pola que se modifica a operación R1 do anexo II da Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 12/05/2016
ca334afd-bba6-4ff9-8f58-6b55b1ed3e33 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, polo que se regula o traslado de residuos no interior do territorio do Estado. 07/04/2015
b75087a0-6b29-42b9-8a5c-54e6e204c225 Lei 5/2013, do 11 de xuño, pola que se modifican a Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación e a Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 12/06/2013
4b6a8b7d-ce79-4736-917e-1fee9337cc0b Lei 11/2012, do 19 de decembro, de medidas urxentes en materia de medio ambiente. 20/12/2012
f6bba9e6-e959-485c-adfb-11fb345ab8a0 Real Decreto-lei 17/2012, do 4 de maio, de medidas urxentes en materia de medio ambiente. 05/05/2012
Título Data publicación