Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 07-02-2003 , Núm. 33, Páx 5030

REAL DECRETO 117/2003, do 31 de xaneiro, sobre limitación de emisións de compostos orgánicos volátiles debidas ao uso de disolventes en determinadas actividades

O anexo II deste Real Decreto 117/2003, queda modificado pola Disposición final primeira do R.D 795/2010.

Data norma: 31-01-2003

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: REAL DECRETO

Clasificación: CONTAMINACIÓN

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
a1c1f924-3bec-4480-9d74-ffa25aaadb32 RD 117-2003.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
be106227-bcf9-4958-8259-d7cb39329665 DECRETO 1/2013, do 8 de xaneiro, sobre instalacións emisoras de compostos orgánicos volátiles. 21/01/2013
Título Data publicación
f84bca68-d683-4223-aaed-a03cd47b62eb Real Decreto 815/2013, do 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de emisións industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación. 19/10/2013
9b096f2b-6fe6-474f-8e73-d97c39f55246 Real Decreto 1436/2010, do 5 de novembro, polo que se modifican diversos reales decretos para a súa adaptación á Directiva 2008/112/CE do Parlamento Europeo e do Consello, que modifica varias directivas para adaptalas ao Regulamento (CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado e envasado de substancias e mesturas. 09/11/2010
5d211ec2-1541-424e-88f2-f0dacc63c339 Real Decreto 795/2010, do 16 de xuño, polo que se regula a comercialización e manipulación de gases fluorados e equipos baseados nos mesmos, así como a certificación dos profesionais que os utilizan. 25/06/2010
e8f14586-6429-46d5-a9e2-83d0bb511a6b Real Decreto 367/2010, do 26 de marzo, de modificación de diversos regulamentos da área de medio ambiente para a súa adaptación á Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e á Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei de libre acceso a actividades de servizos e o seu exercicio. 27/03/2010
Título Data publicación