Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de Galicia, 10-02-1995 , Núm. 29, Páx 0

Lei 1/1995, de 2 de Xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia.

Queda derrogado o capítulo III do título II «Da avaliación de efectos ambientais», artigos 10 a 12, ambos incluídos, da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. Tamén se derroga o procedemento de avaliación de efectos ambientais, que foi esbozado nos artigos 10 a 12 da Lei 1/1995, sen contido material, posto que a normativa xa prevé a posibilidade de someter á avaliación de impacto ambiental proxectos que non o estean segundo a normativa básica estatal, conforme o previsto no anexo II, grupo 9, letra n) do vixente texto refundido da Lei de avaliación ambiental de proxectos, aprobado polo Real decreto 1/2008, do 11 de xaneiro. Segundo a Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, modifícanse os artigos 2, 5, 31, 33, 40 e 45 da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. Queda derrogado o capítulo IV do título II, «Da avaliación de incidencia ambiental», artigos 13 a 19, ambos inclusive, da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.

Data norma: 02-01-1995

Organismo: CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ámbito Normativo: Autonómica

Rango legal: LEI

Clasificación: AVALIACIÓN DE IMPACTO, EFECTO, INCIDENCIA AMBIENTAL

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
5f3f98ce-e67d-48ab-93f3-9f693b026f0a Lei_1_95.pdf Galego
Título Data publicación
Título Data publicación
Título Data publicación
22a15304-1673-4c57-ac2c-41cba7ccbd3a LEI 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas 27/12/2019
d8301a0e-3f94-4154-8add-e33265b5e7ad LEI 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. 07/08/2019
aa23a292-6ff9-41a9-9168-69aeb9e31011 LEI 12/2011, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. 30/12/2011
b56cee05-8742-4592-ac0d-2aeb0d0d12fe Decreto 295/2000, do 21 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 1/1995 , do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia, en relación co pacto ambiental na Comunidade Autónoma de Galicia. 04/01/2002
14606ca1-b4e5-4a00-877c-0b33439a2e2c Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se lle dá nova redacción á disposición derrogatoria única da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. 12/04/1995
Título Data publicación