Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de la Comunidad Europea, 29-03-1999 , Núm. 85, Páx 1

DIRECTIVA 1999/13/CE DO CONSELLO do 11 de marzo de 1999 relativa á limitación das emisións de compostos orgánicos volátiles debidas ao uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalacións.

Data norma: 11-03-1999

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Comunitaria

Rango legal: DIRECTIVA

Clasificación: ATMOSFERA E CLIMA
ACTIVIDADES INDUSTRIAIS
CONTAMINACIÓN

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
7aa44b10-1b6a-436c-b27c-97e16d03b4a5 1999-13.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
fbbd2df2-0232-497c-b871-3136cb874063 DECISIÓN DA COMISIÓN do 9 de novembro de 2010 sobre o cuestionario para os informes dos Estados membros referentes á aplicación da directiva 1999/13/CE do Consello, relativa á limitación das emisións de compostos orgánicos volátiles debidas ao uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalacións durante o período 2011-2013 (notificada co número C(2010) 7591)(2010/681/UE). 10/11/2010
Título Data publicación
da4eed67-81ca-4179-ae78-2615ced4f239 DIRECTIVA 2008/112/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 16 de decembro de 2008 que modifica as Directivas 76/768/CEE, 88/378/CEE e 1999/13/CE do Consello e as Directivas 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello para adaptalas ao Regulamento (CE) Nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado e envasado de substancias e mesturas. 23/12/2008
79accfa1-1ffa-49d9-8d1e-18336bce2fd8 Directiva 2004/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004, relativa á limitación das emisións de compostos orgánicos volátiles (COV) debidas ao uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas e vernices e nos produtos de renovación do acabado de vehículos, pola que se modifica a Directiva 1999/13/CE 30/04/2004
58933093-0280-4120-a2c4-508989cb473c REGULAMENTO (CE) Nº 1882/2003 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 29 de setembro de 2003 sobre a adaptación á Decisión 1999/468/CE do Consello das disposicións relativas aos comités que asisten á Comisión no exercicio das súas competencias de execución previstas nos actos suxeitos ao procedemento establecido no artigo 251 do Tratado CE. 31/10/2003
Título Data publicación