Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 09-04-2022 , Núm. 85, Páx 48578

Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular.

Disposición derrogatoria primeira. Derrogación normativa.
Quedan derrogadas todas aquelas disposicións que se opoñan, contradigan ou resulten incompatibles co disposto nesta lei e en particular:
1. Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.
2. O Real Decreto 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos e Perigosos.
3. A Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos.
4. A Orde do 13 de outubro de 1989 pola que se determinan os métodos de caracterización dos residuos tóxicos e perigosos.
 

Data norma: 08-04-2022

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: LEI

Clasificación: RESIDUOS

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
be993cd4-d516-499b-82e2-a97d022c9953 L 7-2022.pdf Castellano
Título Data publicación
939accee-4ec2-43b4-86e0-c1b32fb01996 Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 29/07/2011
9d3f2566-cab6-433f-a02f-fc4d9ce3d831 Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos 01/03/2002
e7ba3074-04a1-44c3-b672-432bfbf3004e Orde do 13 de outubro de 1989 pola que se determinan os métodos de caracterización dos residuos tóxicos e perigosos. 10/11/1989
e3a8e361-936b-4290-a3a7-c80d13f07419 Real Decreto 833/1988, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento a execución da Lei 20/1986, de 14 de maio, básica de residuos tóxicos e perigosos 30/07/1988
Título Data publicación
ff22293c-d191-4fc9-8bd5-6fe9a668c2a2 Orde TED/646/2023, do 9 de xuño, pola que se establecen os criterios para determinar cando os residuos termoplásticos sometidos a tratamentos mecánicos e destinados á fabricación de produtos plásticos deixan de ser residuo conforme a Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular. 22/06/2023
f0302fa2-4df5-48db-aec1-6f4533303631 Real Decreto 312/2023, do 25 de abril, polo que se regulan as exencións ao cumprimento de determinada normativa para substancias, mesturas ou artigos que as conteñan, por razóns de defensa. 26/04/2023
b74c2dc2-c366-4185-a757-f62662cba1e5 ORDE do 23 de decembro de 2022 pola que se establecen as normas de xestión e liquidación do imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos (Idires). 30/12/2022
f9272d29-a502-4e92-a06e-1e42bc919362 ORDE do 20 de decembro de 2022, pola que se crea o Rexistro de obrigados tributarios polo Imposto sobre o depósito de residuos en entulleiras, a incineración e a coincineración de residuos, apróbase o modelo 593 de autoliquidación do citado Imposto, e establécese o prazo e as condicións para a súa presentación. 28/12/2022
Título Data publicación
ff93716c-e855-4b34-aeed-778c2889d07b Lei 30/2022, do 23 de decembro, pola que se regulan o sistema de xestión da Política Agrícola Común e outras materias conexas. 24/12/2022
Título Data publicación
d5dc5176-fa36-412a-b772-1ccf4f4fcdd1 Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, polo que se desenvolve o artigo 112 bis do texto refundido da Lei de Augas e regúlase o canon por utilización das augas continentais para a produción de enerxía eléctrica nas demarcacións intercomunitarias. 25/03/2015
7d8e646d-0d80-45a1-827e-ed3e6e6cd4c6 Lei 15/2012, do 27 de decembro, de medidas fiscais para a sostibilidade enerxética. 28/12/2012
c0b678a1-2b73-4961-bfe3-dd7250232eba REAL DECRETO LEXISLATIVO 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas. 24/07/2001