Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Boletín Oficial del Estado, 29-01-2011 , Núm. 25, Páx 9574

Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa. A partir da entrada en vigor deste real decreto quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto neste e, en particular, as seguintes: a) Os Títulos I, II, III e IV, o apartado 1 do anexo I e o apartado 7 do anexo I no referente a cloro molecular, cloruro de hidróxeno, compostos de fluor, fluoruro de hidróxeno, sulfuro de hidróxeno e sulfuro de carbono, do Decreto 833/1975, de 6 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 38/1972, de 22 de decembro, de protección do ambiente atmosférico. b) O Real Decreto 1073/2002, de 18 de outubro, sobre avaliación e xestión da calidade do aire ambiente en relación co dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno, óxidos de nitróxeno, partículas, chumbo, benceno e monóxido de carbono. c) O Real Decreto 1796/2003, do 26 de decembro, relativo ao ozono no aire ambiente. Y d) O Real Decreto 812/2007, do 22 de xuño, sobre avaliación e xestión da calidade do aire ambiente en relación co arsénico, o cadmio, o mercurio, o níquel e os hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Data norma: 28-01-2011

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: REAL DECRETO

Clasificación: ATMOSFERA E CLIMA
CONTAMINACIÓN

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
a4b30e45-2191-40c4-b548-fb882d33099f RD 102-2011.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
74f8dd17-5c0c-4643-84a7-d97668eabb35 LEI 34/2007, DE 15 DE NOVEMBRO, DE CALIDADE DO AIRE E PROTECCIÓN DA ATMOSFERA. 16/11/2007
4dad40d0-3d11-41f8-9b37-465fe05d6821 REAL DECRETO 812/2007, do 22 de xuño, sobre evaluación e xestión da calidade do aire ambiente en relación co arsénico, o cadmio,o mercurio, o níquel e os hidrocarburos aromáticos policíclicos. 23/06/2007
42beb470-f8a2-4e82-bd8b-7138362359f9 REAL DECRETO 1796/2003, do 26 de decembro, relativo ao ozono no aire ambiente. 13/01/2004
2c4a6e2c-3434-40f9-9f95-c6a09dbe04f0 Real Decreto 1073/2002, do 18 de outubro, sobre avaliación e xestión da calidade do aire ambiente en relación co dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno, óxidos de nitróxeno, partículas, chumbo, benceno e monóxido de carbono. 30/10/2002
6494edf7-ea29-46c6-9492-32dc35f6814a DECRETO 833/1975, DO 6 DE FEBREIRO QUE DESENVOLVE A LEI 38/1972 DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 22/04/1975
Título Data publicación
d2a83657-ee76-4eff-af51-7dcc132109e3 Real Decreto 34/2023, do 24 de xaneiro, polo que se modifican o Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire; o Regulamento de emisións industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación, aprobado mediante o Real Decreto 815/2013, do 18 de outubro; e o Real Decreto 208/2022, do 22 de marzo, sobre as garantías financeiras en materia de residuos. 25/01/2023
f3dc60ac-727a-469f-bc7c-2f114cc86764 Real Decreto 773/2017, do 28 de xullo, polo que se modifican diversos reais decretos en materia de produtos e emisións industriais. 31/08/2017
284ae7fd-a99f-462d-9162-84ea54368eb3 Real Decreto 39/2017, do 27 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire. 28/01/2017
e7de95a2-9a8f-4237-a38c-3c4fa3ae0428 Real Decreto 678/2014, da 1 de agosto, polo que se modifica o Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire. 25/08/2014
Título Data publicación
568e15c9-2c35-4433-8b15-aba7f49685bb Real Decreto 508/2007, do 20 de abril, polo que se regula a subministración de información sobre emisións do Regulamento E-PRTR e das autorizacións ambientais integradas. 21/04/2007