Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de Galicia, 25-04-1997 , Núm. 99, Páx 13270

Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases

Derrogado pola Lei 22/2011 o capítulo VII sobre réxime sancionador e a disposición adicional quinta da Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases. Os restantes preceptos, no que non se opoñan a esta Lei permanecen vixentes con rango regulamentario. As funcións realizadas pola Comisión mixta prevista na citada disposición adicional quinta serán asumidas pola Comisión de coordinación en materia de residuos.

Data norma: 24-04-1997

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Estatal

Rango legal: LEI

Clasificación: RESIDUOS NON PERIGOSOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
RESIDUOS SANITARIOS
RESIDUOS PERIGOSOS
RESIDUOS AGRARIOS

Derrogada por : Real Decreto 1055/2022, do 27 de decembro, de envases e residuos de envases

Nome do documento Título Descargar
12819c4a-72a2-46b7-bce5-ad09d3cd99a7 Ley 11-1997.pdf Galego
Título Data publicación
Título Data publicación
939accee-4ec2-43b4-86e0-c1b32fb01996 Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados. 29/07/2011
5b889f1f-026f-48ab-b79c-8dd2701dca24 Orde AAA/1783/2013, de 1 de outubro, pola que se modifica o anexo 1 do Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, do 30 de abril. 03/10/2013
bc1ecf8c-317a-4a17-807d-93c8b0432705 Real Decreto 782/1998, do 30 de abril, polo que se aproba o Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases 01/05/1998
Título Data publicación
e8f14586-6429-46d5-a9e2-83d0bb511a6b Real Decreto 367/2010, do 26 de marzo, de modificación de diversos regulamentos da área de medio ambiente para a súa adaptación á Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e á Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei de libre acceso a actividades de servizos e o seu exercicio. 27/03/2010
a1f16f00-7742-494f-8328-44f988fcee06 LEI 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente. 29/05/2006
020eb1a1-64ec-43c1-88f8-0613ce1e82b8 ORDE de 12 xuño de 2001 pola que se establecen as condicións para a non aplicación a os envases de vidro dos niveis de concentración de metais pesados establecidos no artigo 13 da Lei 11/1997, de 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases. 19/06/2001
73155b88-9936-4db3-a441-e4763efc3258 Decisión da Comisión, do 19 de febreiro de 2001 pola que se establecen as condicións para a non aplicación aos envases de vidro dos niveis de concentración de metais pesados establecidos na Directiva 94/62/CE relativa aos envases e residuos de envases 02/03/2001
1f17aa12-6b86-4831-a33f-0dc3723de2d3 LEI 14/2000, de 29 de decembro, de Medidas fiscais, administrativas e da orde social. 30/12/2000
a9327275-25e6-45d1-b63a-cd03c075432f Orde do 21 de outubro de 1999 pola que se establecen as condicións para a non aplicación dos niveis de concentración de metais pesados ás caixas e paletas de plástico reutilizables que se utilicen nunha cadea pechada e controlada 05/11/1999
0be1c6d7-0e99-4d47-bbbc-d67ed6cd9ce1 LEI 50/1998, de 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social 31/12/1998
47a353aa-96d4-4a74-b10d-e2f77e8aa9c9 RESOLUCIÓN de 30 de setembro de 1998, da Dirección General de Tributos, relativa á aplicación do Impuesto sobre o Valor engadido a determinadas operacións efectuadas no marco dos sistemas integrados de xestión de envases usados e residuos de envases, regulados na Lei 11/1997, de 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases, polas entidades de xestión dos referidos sistemas e por outros axentes económicos. 27/10/1998
94c78aa4-1acf-48b3-9c66-a4cdaeb34536 LEI 66/1997, DE 30 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS FISCAIS, ADMINISTRATIVAS E DA ORDE SOCIAL 31/12/1997
Título Data publicación