Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

Diario Oficial de la Comunidad Europea, 14-11-2009 , Núm. 300, Páx 1

Regulamento (CE) Nº 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se derroga o Regulamento (CE) Nº 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais).

O artigo 8, letra a), inciso iv), do Regulamento (CE) Nº 1069/2009 substitúese polo texto seguinte: «iv) animais utilizados en procedementos definidos no artigo 3 da Directiva 2010/63/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de setembro de 2010, relativa á protección dos animais utilizados para fins científicos (*), en caso de que a autoridade competente decida que estes animais ou calquera das súas partes pode causar graves riscos de saúde aos seres humanos ou a outros animais, como consecuencia dos devanditos procedementos, sen prexuízo do disposto no artigo 3, apartado 2, do Regulamento (CE) Nº 1831/2003. ___________ (*) DO L 276 de 20.10.2010, páx. 33,».

Data norma: 21-10-2009

Organismo: OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

Ámbito Normativo: Comunitaria

Rango legal: REGULAMENTO

Clasificación: RESIDUOS AGRARIOS

Derrogada por :

Nome do documento Título Descargar
96fa6809-2242-4799-b9d1-6ea00a3f343e Reg 1069-2009.pdf Castellano
Título Data publicación
Título Data publicación
ab2e93b4-c438-4170-ad79-8db5e09893cb Regulamento (CE) 1774/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de outubro de 2002, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables ós subprodutos animais non destinados ó consumo humano. 10/10/2002
4f207cef-430d-47c9-80d2-748d48f0dac7 Regulamento (UE) 2021/1891 da Comisión do 26 de outubro de 2021 polo que se modifican os anexos XIV e XV do Regulamento (UE) n.º 142/2011 no relativo á importación na Unión e o tránsito por ela de subproductos animais e produtos derivados. 29/10/2021
3697f7aa-6d28-4f23-9c03-6861d8aac860 Real Decreto 50/2018, do 2 de febreiro, polo que se desenvolven as normas de control de subproductos animais non destinados ao consumo humano e de sanidade animal, na práctica cinexética de caza maior 12/02/2018
d1ef8c1e-2684-4754-a457-ede2395a0664 Real Decreto 476/2014, do 13 de xuño, polo que se regula o rexistro nacional de movementos de subprodutos animais e os produtos derivados non destinados a consumo humano. 18/06/2014
2356b49d-173b-41b5-9bfa-402c31502b71 REGULAMENTO (UE) Nº 142/2011 DA COMISIÓN do 25 de febreiro de 2011 polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen as normas sanitarios aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo humano, e a Directiva 97/78/CE do Consello en canto a determinadas mostras e unidades exentas dos controis veterinarios na fronteira en virtude desta. 26/02/2011
Título Data publicación
4d620fd2-c1d9-4b50-9a0d-5f50a45472c1 Regulamento Delegado (UE) 2023/1605 da Comisión do 22 de maio de 2023 polo que se completa o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta á determinación dos puntos finais na cadea de fabricación dalgúns abonos orgánicos e emendas do solo. 08/08/2023
1ca75d9e-20ea-4533-82fd-27c1e4356aa2 REGULAMENTO (UE) 2019/1009 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 5 de xuño de 2019 polo que se establecen disposicións relativas á posta a disposición no mercado dos produtos fertilizantes UE e modifícanse os Regulamentos (CE) nº 1069/2009 e (CE) nº 1107/2009 e derrógase o Regulamento (CE) nº 2003/2003 25/06/2019
da820da7-fdf4-4965-b186-a2b4fd253639 REGULAMENTO (UE) 2017/625 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 15 de marzo de 2017 relativo aos controis e outras actividades oficiais realizados para garantir a aplicación da lexislación sobre alimentos e pensos, e das normas sobre saúde e benestar dos animais, sanidade vexetal e produtos fitosanitarios, e polo que se modifican os Regulamentos (CE) nº 999/2001, (CE) n.ou 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, os Regulamentos (CE) nº 1/2005 e (CE) nº 1099/2009 do Consello, e as Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE do Consello, e polo que se derrogan os Regulamentos (CE) nº 854/2004 e (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, as Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE do Consello e a Decisión 92/438/CEE do Consello (Regulamento sobre controis oficiais) 07/04/2017
87ea22fd-5989-4444-81e1-4cab83721849 Corrección de erros do Regulamento (CE) Nº 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subproductos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se derroga o Regulamento (CE) Nº 1774/2002 (Regulamento sobre subproductos animais). 23/07/2016
588468c2-1509-4743-81c0-5cb629cf5a69 Corrección de erros do Regulamento (CE) nº 1069/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de outubro de 2009, polo que se establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo humano e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1774/2002 (Regulamento sobre subprodutos animais) 04/12/2014
8691ae05-3c7f-4fc6-82b7-e7f5d0f01b08 Directiva 2010/63/UE do Parlamento Europeo e do Consello do 22 de setembro de 2010 relativa á protección dos animais utilizados para fins científicos. 20/10/2010
Título Data publicación