Inicio Contaminación acústica Niveis de Ruído Obxectivos e límites

Acústica Nivel Límites

Obxectivos de calidade e valores límite

Segundo a lexislación os valores permitidos de ruído e vibracións son os que se indican a continuación:

Obxectivos de Calidade