Inicio Contaminación acústica Lexislación Estatal

Acústica Lexislación Estatal

Lexislación Estatal

Ligazóns sobre a lexislación estatal

  • Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído (transposición da directiva comunitaria).
  • Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de Novembro, do Ruído, no tocante a avaliación e xestión do ruído ambiental. Ten por obxecto previr, vixiar e reducir a contaminación acústica, ruídos e vibracións que impliquen molestia ou dano para as persoas, o desenvolvemento das súas actividades, para os bens de calquera natureza ou para o medio ambiente.
  • Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas.
  • Real Decreto 1038/2012, do 6 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas.