Inicio Pregunta frecuente

As empresas subcontratadas que realizan o transporte teñen que estar inscritas?

Non, sempre que o que se subcontrate sexan vehículos e non o servizo de transporte en sí mesmo

Non, sempre que o que se subcontrate sexan vehículos e non o servizo de transporte en sí mesmo. Basta con que o produtor ou xestor encargue o transporte de residuos a unha empresa inscrita no Rexistro como transportista profesional para considerar que cumpre coa normativa.

Non, sempre que o que se subcontrate sexan vehículos e non o servizo de transporte en sí mesmo. Basta con que o produtor ou xestor encargue o transporte de residuos a unha empresa inscrita no Rexistro como transportista profesional para considerar que cumpre coa normativa, sendo esta empresa a responsable do transporte contratado ante o produtor. Esta responsabilidade inclúe que os vehículos empregados cumpran coa normativa xeral en materia de transporte.

Para o transporte de residuos non perigosos, a empresa que realiza o servizo de transporte deberá estar inscrita no rexistro, podendo subcontratar vehículos de outra empresa para realizar o transporte.

No caso do transporte de residuos perigosos, a empresa que realiza o servizo de transporte e os vehículos nos que se realiza ese transporte deben estar inscritos no rexistro, con independencia de que os titulares dos vehículos poidan ser empresas subcontratadas.