Inicio Pregunta frecuente

Como e onde se deposita a fianza ambiental?

Os documentos acreditativos dos avais depositaranse, ata a súa cancelación, na Caixa de Depósitos da Consellería de Economía e Facenda.

A fianza pode entregarse en metálico, en títulos de débeda pública ou mediante aval outorgado por un establecemento de crédito.

A fianza poderá constituírse de calquera das seguintes formas:

  • En metálico
  • En títulos da Débeda Pública do Estado ou da Comunidade Autónoma de Galicia
  • Mediante aval outorgado por un establecemento de crédito (banco, caixa de aforros, cooperativa de crédito ou sociedade de garantía recíproca, debidamente autorizados e inscritos no rexistro que lle corresponda)

Os documentos acreditativos dos avais depositaranse, ata a súa cancelación, na Caixa de Depósitos da Consellería de Economía e Facenda ou en calquera das súas delegacións territoriais.

Dispón de máis información sobre a fianza ambiental no apartado  trámites