Inicio Pregunta frecuente

Que hai que facer no caso de cambio de domicilio social, NIF, baixa de actividade, etc?

A empresa debe comunicalo á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.

A empresa debe comunicalo á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e achegar a documentación pertinente.

A empresa debe comunicalo á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e achegar a documentación pertinente:

  • No caso de nova razón social e mesmo NIF/CIF, achegarase a acta de constitución da nova empresa.
  • No caso de nova razón social e novo NIF/CIF, achegarase a acta de constitución da nova empresa e novo CIF/NIF (copias compulsadas), e tramitarase como unha nova solicitude.

No caso de que teña depositada unha fianza ambiental, deberá constituír unha nova fianza e solicitar a devolución da que estaba depositada.