Inicio Listado novas Información púb...

Información pública da documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Green Procesoil, S.L.

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 16 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Green Procesoil, S.L. para o seu centro de transferencia e tratamento de residuos industriais (Narón) (expediente 2022-IPPC-M-84).

Ligazón

Durante un período de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, a documentación presentada polo titular, para que calquera persoa interesada poida consultala e, de ser o caso, presentar dentro do citado prazo as alegacións, suxestións ou observacións que considere convenientes.

As alegacións, suxestións ou observacións dirixiranse ao Servizo de Prevención e Control Integrados da Contaminación.