Inicio Listado novas Información púb...

Información pública de solicitudes de inclusión de varias árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras

Información pública

ANUNCIO do 14 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se someten a información pública as solicitudes de inclusión de varias árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras.

Ligazón

Se someterán ao trámite de información pública por un prazo de vinte días, para os efectos de que os interesados poidan presentar os documentos e as xustificacións que consideren pertinentes.