Inicio Listado novas IP da solicitud...

IP da solicitude de autorización administrativa previa, [...], do estudo de impacto ambiental e do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Troitomil [...].

Información pública

ACORDO do 15 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Troitomil, nos concellos da Baña e Negreira (A Coruña) (expediente IN408A 2017/24).

Ligazón

Prazo: trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.