Inicio Listado novas EIA e AAI para ...

EIA e AAI para o vertedoiro de residuos de Bander Residuos, S.L.U., no concello de Silleda

Información pública

ANUNCIO do 22 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de modificación substancial da autorización ambiental integrada para o vertedoiro de residuos de Bander Residuos, S.L.U., no concello de Silleda, provincia de Pontevedra (expediente 2021-IPPC-M-103).

  Faise público que por espazo de trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, DOG Núm. 42, Mércores, 1 de marzo de 2023, Páx. 16023