Inicio Listado novas Proxecto sector...

Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Seselle no concello de Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2020/10).

Estudo de impacto ambiental

ACORDO do 21 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Seselle no concello de Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2020/10).

Poden examinar a documentación técnica anteriormente relacionada, e se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que estimen oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

DOG Núm. 231,Luns, 16 de novembro de 2020, Páx. 45261