Inicio Listado novas "Proxecto de ob...

"Proxecto de obras de saneamento no núcleo de Bentraces, no termo municipal de Barbadás (Ourense)"

Información pública

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., por el que se somete a información pública el "Proyecto de obras de saneamiento en el núcleo de Bentraces, en el término municipal de Barbadás (Ourense)". Clave: M1.332-045/2111.

O referido documento estará exposto nas oficinas da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Ou.A., situadas en Ourense, C/ Curros Enríquez, nº 4 - 2º e publicado na web oficial da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Ou.A, para que poida ser examinado por quen o desexe e formular as alegacións ou observacións que consideren oportunas, sobre o contido do mesmo, durante o prazo de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación do presente anuncio no último dos Boletíns Oficiais en que se ha de publicar, Boletín Oficial do Estado e Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

BOE Núm. 204 Martes 28 de xullo de 2020 Sec. V-B. Pág. 32307