Inicio Listado novas Información púb...

Información pública do Proxecto sectorial PS-1 (en desenvolvemnto do Plan sectorial do Campus Científico-Tecnolóxico do Mar nos terreos da ETEA, no concello de Vigo).

Información pública

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se somete a información pública o Proxecto sectorial PS-1, área de vías, espazos libres e infraestruturas, en desenvolvemento do Plan sectorial do Campus Científico-Tecnolóxico do Mar nos terreos da ETEA, no concello de Vigo.

Prazo: un (1) mes

Ligazón