Inicio Lexislación ambiental

Consulta de lexislación

   Filtro norma.
Data norma
Data publicación
Título title Data norma ruleDate Data publicación publicationDate Derrogada
e9de7b9e-b452-4d4a-849d-65548dad8d5b RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, pola que se convoca a fase autonómica do concurso sobre consumo responsable e calidade de vida Consumópolis-14, Pola túa seguridade, sabes o que consomes? 05-03-2019 25-03-2019
3f07cfa1-b014-4569-82c6-756bec23c333 Rectificación de erros da Resolución do 8 de outubro de 2018, da Consellería de Infraestruturas, Ordenación do Territorio e Medio Ambiente, pola que se aproban as normas para o exercicio da pesca en augas continentais do Principado de Asturias durante a campaña 2019. 08-10-2018 25-03-2019
7d03519a-867b-4c63-91de-1b37af568708 RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, pola que se convocan os premios de innovación educativa aos proxectos sobre consumo responsable Galicons-net. 05-03-2019 25-03-2019
b2ace666-a0db-4db9-a551-e2d80f58c89d REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/481 DA COMISIÓN do 22 de marzo de 2019 polo que se aproba a substancia activa flutianilo, con arranxo ao Regulamento (CE) nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios, e modifícase o anexo do Regulamento de Execución (UE) nº 540/2011 da Comisión 22-03-2019 25-03-2019
e5e6f24e-4bfe-4cd6-90ab-2986016a2282 ANUNCIO do 18 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 5, conexión da rúa Baixo Muro coa rúa Ireira, no concello da Guarda (expediente 2018AAE2275; código 153/2018). 18-03-2019 25-03-2019
3b01d619-ced9-4cb0-8233-fbf73cfce5fd ANUNCIO do 18 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 2 do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Baiona (expediente 2018AAE2268; código 2145/2018). 18-03-2019 25-03-2019
c4d05643-43e8-4a38-a51f-f7ed9e5eca2e ANUNCIO do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da delimitación do solo de núcleo rural da Rochela, na parroquia de Vilaza, no concello de Gondomar (expediente 2018AAE2264; código 2148/2018). 15-03-2019 25-03-2019
57dcde90-8553-42da-a979-babf9954f014 ANUNCIO do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a regularización dunha zona industrial existente, no concello de Tui (expediente 2018AAE2270; código 2149/2018). 15-03-2019 25-03-2019
a244c59e-6181-4a7d-8940-048b28cb761b ANUNCIO do 15 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 3 das normas subsidiarias de planeamento, concello de Mazaricos (expediente 2018AAE2269; código 2144/2018). 15-02-2019 22-03-2019
27dc602a-bdb2-44d6-bc3a-69ca6edc7b08 Resolución do 11 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se inclúe o biopropano no anexo da Orde ITC/2877/2008, do 9 de outubro, pola que se establece un mecanismo de fomento do uso de biocarburantes e outros combustibles renovables con fins de transporte. 11-03-2019 22-03-2019